Omgaan met verdriet en pijn

8 stappen die helpen met het omgaan met ijn en verdriet

Als je in een moeilijke situatie zit die veel verdriet en pijn met zich meebrengt, lijkt dit vaak onoverkomelijk. Je voelt je eenzaam in de strijd en gaat gedrukt onder een zware last op je schouders.

Juist nu is het heel belangrijk om tegen je gevoel in te gaan en vast te houden aan wat er staat geschreven in Zijn woord voor ons: de Bijbel!

Alles wat hierin staat is waarheid en geldt nog steeds voor jou, op dit moment!

Ik hoop en bid dat onderstaande teksten weer hoop brengen in je leven en dat het je helpt om weer licht te zien aan het eind van de tunnel! Want één ding weet ik zeker: “Hij heeft ALLES al overwonnen, aan het kruis heeft Hij al betaald voor AL ons verdriet, AL onze pijn en AL het andere wat niet in ons leven hoort. Blijf onderstaande teksten voor jezelf herhalen en spreek ze hardop uit, zodat ze een ECHTE waarheid worden voor je. God is getrouw, Zijn plannen falen niet!

De komende weken wil ik op onderstaande Bijbelteksten dieper ingaan en ze één voor één belichten, vandaag wil deel ik ze vast allemaal:

 1. Vertrouw God, dat ALLES mee zal werken ten goede!
  Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. (Romeinen 8:28)
 2. Zoek je rust bij God alleen, Hij is je redding, rots en je veilige schuilplaats!
  Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. (Psalm 62: 6-8)
 3. Focus op het goede in je leven!
  Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (Filippenzen 4: 9)
 4. Bidt voor je tegenstander!
  Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. (Romeinen 12: 14)
 5. Luister niet naar de angst die Satan je influistert!
  Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. (1 Petrus 5: 8,9)
 6. Vraag God wat je nodig hebt en laat de vrede van God je hart en gedachten bewaren.
  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4: 6,7)
 7. Vertrouw op Gods kracht!
  Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:13)
 8. Wees altijd dankbaar onder ALLE omstandigheden!
  Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.(1 Thessalonicenzen 5: 16-18)

stap 1 vertrouw God dat Hij alles ten goede zal keren

Stap 1…  Vertrouw God, dat ALLES mee zal werken ten goede!

Door welke periode je ook heen gaat op dit moment, het is belangrijk om te weten dat God niet schuldig is aan de pijn of moeite die jij ervaart. In de Bijbel staat het tegenovergestelde, in Jakobus 1:13: ‘Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.’

God is juist het begin van alle goede dingen. En zoals Jezus zegt in Johannes 10:10: Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’  Hier staat weer dat alles wat goed is van God komt en alles wat slecht is van de duivel afkomstig is.

In Jacobus 4:7 staat waarom dit zo belangrijk is om goed te begrijpen: ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.’ Het woord weerstaan, betekent: ‘actief tegen strijden’. Als jij denkt dat alles wat in je leven gebeurt van God komt, bijvoorbeeld ziekte, werkloos zijn, een moeizaam huwelijk, kinderen die opstandig zijn, zal dit zorgen dat je, je hierbij sneller neer zal leggen in plaats van er actief tegen te strijden. Als jij gelooft dat God de reden is van een bepaalde situatie in je leven, zal dit je misschien boos maken en zorgt dat er weer voor dat je gaat strijden tegen God in plaats van tegen de duivel.

Waarom is er dan zoveel narigheid in deze wereld? Waarom is mijn man overleden door de schuld van een ander? Waarom is mijn kind doodgereden door een dronken automobilist? In mijn Blog over de macht en autoriteit die God ons heeft gegeven (hyperlink blog) Leg ik uit dat Hij ons ALLE macht heeft gegeven over de hele aarde en dat Hij Zijn beloftes nooit breekt. Helaas maken mensen, onder invloed van de duivel, verkeerde beslissingen. Beslissingen die soms vreselijke gevolgen hebben, zoals enkele hierboven beschreven. Dit is echter NOOIT wat onze Hemelse Vader voor ogen had. Hij wil niks liever dan dat er geen pijn en verdriet is en dat wij opstaan en ons verzetten tegen de duivel, want dan zal hij van ons wegvluchten! Het verdriet en de eenzaamheid zullen dan misschien nog blijven, maar hier geeft God een nieuwe belofte:

‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’ Romeinen 8:28

Als je God liefhebt, belooft Hij dat alle dingen zullen samenwerken ten goede, welke vreselijke omstandigheden de duivel ook heeft gebruikt in jouw leven, Hij zal het omkeren en ten goede gebruiken! Er is een vijand die komt om te stelen, te roven en te slachten, maar Jezus is gekomen om ons leven te geven. Wij moeten dat leven kiezen en  God niet beschuldigen onze pijn en verdriet.

Toen Jezus op aarde liep, was Hij de verpersoonlijking van God. Zoals Jezus handelde, zo zou God ook handelen als Hij op aarde zou zijn. Jezus genas mensen, maakte ze nooit ziek. Jezus liet mensen opstaan uit de dood, vermoorde ze niet. Jezus zou mensen nooit verdriet aandoen, ze altijd troosten en omarmen. Hou je vast aan Zijn oneindig grote liefde en weersta elke aanval van de duivel. Vertrouw Hem dat Hij bij jou is in jouw situatie en alles ten goede zal laten meewerken!

Bij God is mijn redding

Stap 2…  Zoek je rust bij God alleen, Hij is je redding, rots en je veilige schuilplaats!

Uit mijn kindertijd herinner ik me nog goed dat als ik ergens pijn had of heel verdrietig was, er niets prettiger was dat door mijn vader of moeder op schoot te worden getrokken en een dikke knuffel te krijgen. Ze gaven me alles wat ik op dat moment nodig had om even op te laden en daarna weer met vernieuwde energie door te gaan.

Bij God werkt het net zo, Hij is jouw ‘Abba’ Papa en als je gevallen bent, moe of verdrietig om welke reden dan ook, staat Hij voor je klaar. Hij wil niks liever dan je op schoot trekken en een dikke knuffel geven. Hij wil in je oor fluisteren dat Hij van je houdt en trots op je is. Hoe moeilijk je situatie ook is, bij God vindt je rust en echte vrede! Ga naar Hem toe met je pijn en verdriet, het mag!

 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. (Psalm 62: 6-8)

 Ga op zoek in Zijn woord waar Hij jou persoonlijk beloofd dat Hij er altijd voor jou zal zijn. Als je, je deze beloftes eigen gaat maken, zal het voelen als een warme knuffel van je Hemelse Vader en niks kan daar aan tippen!

 Psalm145:14 Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.

 Psalm 34: 18-19 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw: hij zal hen redden in doodsgevaar.

 Deuteronomium 31:8 De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

 Jij bent veilig geborgen IN Christus zoals een los papiertje in een boek, als je een papiertje in een boek stopt, zie je het niet meer, maar het is er nog wel. (Galaten 3 vers 27, U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.) Aan de buitenkant zie je alleen het boek (Christus). Niemand kan jouw nog iets aandoen, omdat je geestelijk beschermt bent door zijn liefde. Mensen kunnen je nog zo proberen te beschadigen, als wij geloven dat wij In christus zijn, zullen ze niet tot ons door kunnen dringen. Wij zijn volledig beschermt door Hem!

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft IN Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38,39

FOCUS OP HET GOEDE pintable

Stap 3…  Focus op het goede in je leven!

Alles wat je aandacht geeft groeit! Onderzoek heeft laten zien dat baby’s die geen aandacht krijgen, hier naar verloop van tijd aan zullen overlijden. Net als mijn groentetuin die ook aandacht nodig heeft. Als ik minder aandacht heb voor mijn groente, zal het onkruid omhoogschieten en de groente overwoekeren, waardoor de groente niet verder kan groeien.

Wat geef jij aandacht? Je pijn en verdriet of je financiële ‘onmogelijkheden’? Of kies je ervoor je te focussen op  de beloftes die God jouw geeft in Zijn Woord?

Als de dokter je net verteld heeft dat je een levensbedreigende ziekte onder de leden hebt, zal je geschrokken reageren, maar daarna is het de kunst om je aandacht te richten op Jezus in plaats van op je ziekte. Hoe negatief de situatie ook is, er zijn nog steeds ontzettend veel punten om God dankbaar voor te zijn. God heeft jou niet ziek gemaakt en het is Zijn verlangen dat jij gezond bent! Hoe mooi zal je getuigenis zijn als je door ziekte, verdriet en pijn heen, aan de wereld om je heen kan laten zien dat God jouw vredevorst is?

Jesaja 26:4  ‘U zal hem, wie zijn denken op u gericht heeft, met vrede omringen, omdat hij op U vertrouwd.’ (King James version)

Verander je denken heel bewust van negatief naar positief. Focus je op Gods beloftes in plaats van je verdriet en pijn! In Spreuken 23:7 staat: ‘Want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij’. Als je naar negatieve dingen kijkt, zal je, je snel negatief voelen. Kijk je naar deprimerende dingen, zal je, je  depressief voelen. Als je naar sombere dingen kijkt, zal je snel somber zijn. Maar als je kijkt naar de beloftes van God en Zijn overwinning, zal je je verheugen in Hem en God prijzen.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (Filippenzen 4: 8) In de Statenvertaling wordt dit vervolgt met: ‘Bedenkt dat en de God des vrede zal met u zijn’ Denk over deze dingen na, dan zal je Gods vrede vinden.

Focus je op Jezus en de beloftes in Zijn Woord! Door hierop te focussen, veranderd angst, pijn of verdriet in vreugde, hoop en vrede!

bid voor je vijanden

Stap 4…   Bidden voor je vijanden.

Sinds een paar weken hebben wij in onze woonwijk overlast van een groepje jongeren die midden in de nacht met veel lawaai de rust verstoren en veel rommel achterlaten. Nadat we ze op een vriendelijke manier probeerden aan te spreken werden we met veel gevloek, getier en dreigingen weggestuurd. Na enkele ochtenden rond de klok van 4.00uur wakker te zijn geworden, besloot ik op een ochtend de politie te bellen. Zo gezegd, zo gedaan, achter de vitrage keken we hoe ze met enige dwang werden gesommeerd de wijk te verlaten. Toch had ik te doen met deze jongens. Waarom waren ze nachten lang op weg en welke problemen probeerden ze te vergeten met het gebruik van verdovende middelen. Het bellen van de politie zorgde ervoor dat mijn hartslag enorm versnelde, ik nog bozer werd dat deze jongens mij uit mijn slaap haalde en mijn adrenaline gierde door mijn lijf, waardoor ik de uren erna niet meer in slaap kwam. Een kleine week later was het weer zover, ik hoorde de auto stoppen naast ons huis, drie jongens op harde toon met elkaar communiceren en een autodeur open en dicht gaan om tegen onze garage aan te plassen. Het enige verschil was nu dat ik besloot om in plaats van boos te worden, deze jongens voor de troon van mijn Hemelse Vader bracht. Hij kent deze jongens, Hij houdt van deze jongens, deze jongens zijn ook Zijn geliefde kinderen. Ik bad dat Hij ze zou aanraken met Zijn onvoorwaardelijke liefde, dat Hij ze zou genezen van hun pijn. Waarna ik merkte dat ik in plaats van boosheid een enorme vrede over me heen voelde komen. Gebed voor je vijanden geeft vrede en rust, het verzacht je eigen boosheid!

God geeft ons deze opdracht verschillende keren in de Bijbel:

‘En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen’ Mattheüs 5:44

‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.’ Lukas 6:27,28

‘Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.’ Spreuken 25:21

‘Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.’ Romeinen 12: 14

Jezus doet het ons voor als Hij aan het kruis is gehangen:

Toen jezus aan het kruis hing bad hij voor zijn vijanden, ‘Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Lukas 21:34

Gods genade is veel groter is dan onze tekortkomingen. Hij staat, wat wij ook hebben gedaan, altijd op ons staat te wachten met Zijn armen wijd open. Zijn Liefde is onvoorwaardelijk voor iedereen, ook voor onze vijanden. Door te bidden voor onze vijanden, zijn wij een groot getuigenis van Gods liefde in ons leven. Op deze manier kunnen wij in Liefde naast ze blijven staan, God zal ons hier rust en vrede voor geven. Door te bidden voor onze vijanden, overwinnen we het kwade door het goede!

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Door het goede te doen voor je vijanden (het kwade) overwin je het kwade! Romeinen 12:21

Onze God is de God die ‘de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat.’ Romeinen 4:17 Soms lijkt het onmogelijk dat onze vijanden zullen omkeren van het kwade en zich zullen bekeren tot onze levende God. Maar bij God is alles mogelijk: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ Markus 10:27

uw woord is een lamp voor mijn voet

Stap 5…  Luister niet naar de angst die Satan je influistert!

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’ (Johannes 14:27)

Weer een gave belofte uit Gods Woord! Hij geeft ons de vrede die de wereld ons niet geven kan. Echte vrede is niet te vinden bij hulpverleners, yoga cursussen, vriendschappen en lieve familieleden. Echte vrede is alleen te vinden bij onze Hemelse Vader. Echte vrede doet angst verdwijnen als sneeuw voor de zon. Echte vrede zorgt ervoor dat wij moedig kunnen zijn in moeilijke tijden, helder kunnen nadenken en actie durven ondernemen omdat we weten dat God aan onze kant staat.

Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik het verhaal van David en Goliath. Het leger van Saul staat klaar om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. Totdat ze Goliath aan zien komen, Sauls soldaten schrikken. Hoe dichter Goliath in de buurt komt, hoe banger ze worden. En als de reus dan ook nog begint te schreeuwen en te vloeken, ‘rennen de Israëlieten angstig weg’ (1 Sam.17:24). Dan komt David, die een beer en een leeuw versloeg omdat ze de kudde van zijn vader aanvielen. Hij loopt zonder angst deze Filistijn tegemoet. Hardop zegt hij: ‘Ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël’ (1 Sam.17:45). Dat is zijn kracht en daarin kan hij, met Gods vrede in zijn hart, de juiste handelingen uitvoeren: hij zoekt de juiste stenen uit, neemt de slinger in de hand, doet er een steen in, en doodt de reus in de naam van de Heer.

Angst zorgt ervoor dat we weg willen vluchten, terwijl vrede ervoor zorgt dat we moedig en krachtig kunnen optreden en ons doel zullen bereiken.

Maar hoe zorgen  we er nu voor dat onze angst afneemt en onze vrede groeit? Ook hier geldt, wat je aandacht geeft groeit. Neem jezelf een keer onder de loep en ga eens eerlijk na hoeveel tijd en aandacht je geeft aan het focussen op de negatieve omstandigheden om je heen? Hoeveel tijd besteed je aan het lezen van de krant, het kijken van het nieuws, waarin je veelal wordt geconfronteerd met de harde werkelijkheid van verdriet, oorlog, manipulatie en pijn van anderen. Onze vijand zaait de angst vrolijk in het rond en geniet er met volle teugen van als wij ons voeden met deze ingrediënten. ‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.’ (1 Petrus 5: 8,9)

En hoeveel tijd en aandacht besteed je aan het lezen van Gods positieve beloftes in Zijn Woord? Ik heb er zelf voor gekozen om mijn tijd niet te besteden aan het lezen van kranten en het kijken van het nieuws op de televisie, omdat ik merk dat dit, soms ongemerkt, invloed heeft op mijn emoties. Ik wil mezelf voeden met de woorden die God spreekt over mijn leven. Woorden die leven brengen in overvloed. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.’ (Johannes 6:63) Iedereen heeft zijn eigen manier om hiermee om te gaan, maar het is denk ik goed om met regelmaat te kijken waar je focus ligt. Zeker in tijden van aanslagen en onrust in de wereld om ons heen. Door te focussen op zijn Woord, veranderd angst in vrede, vreugde, hoop en vertrouwen.

In Filippenzen 4:6-7 beschrijft Paulus: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.