Een wonder verdienen of verwachten?

Vanaf onze kleuterschool periode leren we dat we hard moeten werken om iets te verdienen. Het is nou eenmaal zo dat als je niks doet aan je huiswerk of niet leert voor een examen, je niet zult slagen voor je school diploma. Maar bij God werkt het juist precies andersom! Als we iets vragen, wil Hij het ons geven en daar hoeven we niet hard voor te zwoegen. Misschien vraag jij al lange tijd om iets wat je echt nodig hebt, en vraag je je af wat je moet doen om God zover te krijgen dat Hij het je eindelijk zal geven. Maar….

Je hoeft niks te doen om je wonder te verdienen, want God heeft dat al voor jou gedaan.

Hij is uit liefde voor jou aan het kruis gestorven, heeft daarmee de dood en alle zonde overwonnen, zodat wij kunnen leven in AL zijn volheid! Als we kijken naar alle wonderen die er in de Bijbel staan beschreven, de wonderen die zoveel mensen ontvingen van Jezus. Verdiende deze mensen het om een wonder te ontvangen? Waren ze allemaal zonder zonde? Hadden ze allemaal een heel groot geloof? Nee! Niemand van hen verdiende het; ze deden niets om het te verdienen. Jezus is vol van genade en deze genade was en is voor iedereen! De mensen die genazen, zagen deze genade, deze mensen durfden bij Jezus te komen, ze zagen dat Jezus niet boos op ze was en dat Jezus hen niet oordeelde maar hen zag als Zijn geliefde (Zie: Jij bent mijn geliefde Zoon) . De mensen die dit voelden en snapten en zonder schroom op Hem af stapten, die mensen genazen van hun kwalen en ontvingen hun wonder!

Een voorbeeld hiervan is de bloedvloeiende vrouw, dit verhaal  vinden we in Markus 5 vers 24-34:
Een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan. 25 En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, 26 en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, 27  deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, 28 want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. 29 En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. 30 En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? 31 En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. 33 En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. 34 Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Denk je eens in, een vrouw die al 12 jaar lang last had van bloedingen, zij durfde Jezus te naderen, zij durfde dit, ook al vertelde de wet van Mozes haar dat ze onrein was. Ook al vertelde de wet haar dat ze het niet waard was om zich tussen de bevolking te mengen en dat het verboden was om iemand aan te raken. Toch voelde en wist ze zeker dat Jezus haar niet zou oordelen, dat maakte dat ze Zijn kleed aan durfde te raken zonder schroom en hierdoor genas ze!

Je hoeft niet krampachtig te zijn en er met man en macht voor te zorgen dat je geloof groot genoeg is om een wonder te gaan zien. Het geloof komt vanzelf, op het moment dat je Zijn genade gaat zien. Jezus stierf aan het kruis om jou te laten leven! Niemand van ons heeft dat verdient, maar toch deed Hij dat voor ons allemaal! Als je Zijn genade hierin gaat zien voor jou persoonlijk en jezelf gaat zien als Zijn geliefde kind, zullen de wonderen in je leven zichtbaar gaan worden!

Een gedachte over “Een wonder verdienen of verwachten?

Geef een reactie